Privacy Statement

Privacystatement Palace Casino’s

Wanneer u een vestiging of de website van Palace Casino’s bezoekt, producten of diensten van Palace Casino’s afneemt, of wanneer u met Palace Casino’s in contact treedt, verzamelen wij persoons gegevens van u. Palace Casino’s wilt u de best mogelijke ervaring bieden en stellen uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens daarbij voorop. Wij gaan dan ook verantwoord om met uw persoonsgegevens en zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Met deze privacystatement willen wij u een duidelijk overzicht geven van de persoonsgegevens die wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Daarnaast vertellen wij u hoe wij ons inzetten om uw gegevens te beveiligen en hoe u gebruik kunt maken van uw rechten voor de bescherming van uw privacy.

Verantwoordelijk voor gegevensverwerking

Leisure Services B.V. (KVK-nummer: 65941187) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar gasten en medewerkers. Leisure Services B.V. is gevestigd aan de Ten Hagestraat 9 5611EG te Eindhoven.

Als u vragen heeft over hoe wij omgaan met u persoonsgegevens of het gebruik van cookies op deze website kunt u altijd contact met ons opnemen via: privacy@sirwinston.nl.

Wijziging van dit privacystatement

Palace Casino’s kan dit privacystatement mogelijk tussentijds aanpassen. Via palacecasinos.nl kunt u altijd de laatste versie inzien. Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 30 september 2021.

Waarom verzamelen wij uw gegevens?

Palace Casino’s verzamelt uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is en enkel voor de volgende doeleinden:

 • Om uw toegang en verblijf in onze vestigingen te faciliteren;
 • Om u de producten en diensten van Palace Casino’s te kunnen bieden;
 • Voor een effectieve uitvoering van ons veiligheidsbeleid;
 • Voor een effectieve uitvoering van ons preventiebeleid en het tegengaan van kansspelverslaving;
 • Om u de website van Palace Casino’s aan te kunnen bieden;
 • Om u, indien u daar toestemming voor heeft gegeven, onze algemene nieuwsbrief per mail toe te zenden of u op de hoogte te houden van algemene acties en aanbiedingen van Palace Casino’s;
 • Om u, indien u daar toestemming voor heeft gegeven, te informeren over specifieke producten en diensten van Palace Casino’s op basis van de bij ons bekende voorkeuren;
 • Om te voldoen aan de op Palace Casino’s rustende wettelijke verplichtingen;
 • Om uw verzoeken en aanvragen in behandeling te kunnen nemen, en;
 • Om u, indien u daar toestemming voor heeft gegeven, uit te nodigen voor deelname aan onderzoek dat betrekking heeft op Palace Casino’s.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Palace Casino’s kan de volgende gegevens van u verwerken:

 • Naam en voornamen;
 • Contactgegevens (zoals adres, woonplaats, telefoonnummer en mail);
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Geboorteplaats;
 • Nationaliteit;
 • BSN (tijdelijk);
 • Gegevens identiteitsdocument (zoals documentnummer en vervaldatum);
 • Foto;
 • Klantprofiel ID-nummer;
 • Klantenkaartnummer (en uitgiftedatum en -tijd);
 • Unieke CRUKS-code voor check in het register;
 • Transactiegegevens bij bankoverschrijvingen, waaronder het IBAN;
 • Bezoektijdstippen, bezoekdata en bezoeklocatie;
 • Speelgedrag;
 • Interventiegesprekken;
 • Toegepaste interventiemaatregelen (zoals toegangsbeperkingen en -ontzeggingen);
 • Toegangsverboden ter uitvoering van het veiligheidsbeleid, en;
 • Voorkeuren en lifestylekenmerken die u aan ons kenbaar maakt, zoals gezinssamenstelling, woonsituatie, interesses etc.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen op de volgende manieren persoonsgegevens van u verkrijgen:

 • Als u een vestiging van Palace Casino’s bezoekt
 • Als u de website van Palace Casino’s bezoekt
 • Bij het direct of indirect afnemen van producten of diensten van Palace Casino’s
 • Bij deelname aan spellen van Palace Casino’s
 • Bij deelname aan acties, promoties of wedstrijden georganiseerd door Palace Casino’s
 • Als u in contact treedt met Palace Casino’s
 • Als een derde belanghebbende uit uw persoonlijk omgeving een melding bij ons maakt over een mogelijk kansspelverslaving of een risico daarop. In dat geval stellen wij u daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte en melden wij tevens om welke persoonsgegevens het gaat.

Wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens

Palace Casino’s kent de volgende wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens:

 • Uitvoering van een wettelijke verplichting;
 • U heeft uw toestemming gegeven;
 • Uitvoering van een overeenkomst, en;
 • Gerechtvaardigd belang.

De uitvoering van een wettelijke verplichting ziet op de verslavingspreventie en onze zorgplicht. Wij zijn verplicht om de toegang, het speelgedrag en de interventies te registreren. Daarbij benadrukken wij dat enkel afwijkend speelgedrag en hiertoe relevante signalen worden geregistreerd.

Uw toestemming gaat vooral over de commerciële communicatie. Deze toestemming kunt u uiteraard te allen tijde eenvoudig intrekken.

Met de uitvoering van een overeenkomst bedoelen wij de persoonlijke klantenkaart die u kunt aanvragen.

In andere gevallen is de grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens gelegen in het gerechtvaardigd belang. Een beroep op het gerechtvaardigd belang vereist wel het maken van een belangenafweging tussen het gerechtvaardigd belang van Palace Casino’s en de belangen, rechten en vrijheden van u. In dergelijke gevallen geven wij u dan ook op een passende en duidelijke wijze toelichting op deze afweging en het toepasselijke gerechtvaardigde belang.

Onze Functionaris Gegevensbescherming en onze interne afdeling houden toezicht op het verwerken van de persoonsgegevens en de grondslagen hiertoe.

Verwerkingen buiten de EU/EER

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet buiten de EU/EER.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekkken geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, met uw toestemming of aan verwerkers die in opdracht van ons bepaalde werkzaamheden verrichten. Conform wet- en regelgeving hebben wij met laatstgenoemde afspraken gemaakt over de bescherming van uw persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van artikel 22 AVG en hebben onze systemen zo ingericht dat we eerlijk en accuraat de juistheid van de persoonsgegevens borgen.

Commerciële communicatie

Palace Casino’s treedt graag in contact met u over haar producten en diensten, bijvoorbeeld via mail, post, sms, telefoon of andere communicatiemiddelen. U heeft altijd de mogelijkheid zich af te melden en verdere commerciële communicatie niet langer van ons te ontvangen door gebruik te maken van een van de volgende opties:

 • Klikken op de link ‘afmelden’ onderaan in de mails die Palace Casino’s verstuurt, of;
 • Via het contactformulier op de website palacecasinos.nl/contact aangeven dat u geen commerciële communicatie meer wenst te ontvangen van Palace Casino’s, of;
 • Schriftelijk doorgeven bij de klantenservice via onderstaand adres:

Palace Casino’s Klantenservice o.v.v. ‘Communicatie’

Kessler Park 30

2288 GS Rijswijk

Preventiebeleid en incidenten

Palace Casino’s voert een preventiebeleid om kansspelverslaving tegen te gaan. Dit is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en wettelijke plicht. Zo monitoren wij bijvoorbeeld uw bezoekfrequentie en registreren wij signalen die kunnen duiden op een mogelijke kansspelverslaving of een risico daarop. Meer informatie over ons preventiebeleid vindt u op onze website palacecasinos.nl/verantwoord. Palace Casino’s waarborgt tevens de veiligheid in haar vestigingen en de integriteit van haar organisatie en het spel. Dit kan ertoe leiden dat u, wanneer u betrokken bent geweest bij een incident, wordt geregistreerd in ons incidentenregister. Meer informatie over ons veiligheidsbeleid en huisregels vindt u op onze website palacecasinos.nl.

Cookiebeleid

Wanneer u de website van Palace Casino’s bezoekt, maakt Palace Casino’s gebruik van zogenaamde ‘cookies’ om uw bezoek te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Palace Casino’s gebruikt cookies om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen, zodat u die bij een volgend bezoek aan onze site niet nogmaals hoeft in te vullen. Daarnaast zorgen cookies ervoor dat de producten of diensten die u koopt worden onthouden wanneer u een online-winkelwagentje gebruikt. Lees meer over onze cookies op palacecasinos.nl/cookies.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Palace Casino’s heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij beschermen uw persoonsgegevens op verschillende manieren, waaronder een beveiligde opslag. Ons informatiebeveiligingsbeleid is gebaseerd op de standaarden uit de ISO normering 27001 en bevat bepalingen over de organisatie van de beveiliging van persoonsgegevens, zoals het benadrukken van verantwoordelijkheden bij de uitvoering van functies, de fysieke beveiliging, toegangsbeheer, autorisaties van medewerkers, onderhoud en ontwikkeling van systemen, calamiteiten, monitoring en het periodiek testen van systemen op veiligheid (penetratietesten) door een onafhankelijk externe partij.

Bewaartermijnen

Afhankelijk van de relatie die wij met u onderhouden in het kader van onze bedrijfsvoering, hanteren wij bepaalde gebruiks- en bewaartermijnen, dit naast de wettelijke bewaartermijnen.

Algemene vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens?

Neem contact ons op via het webformulier of mail ons direct via: privacy@sirwinston.nl.

Wij beantwoorden uw vraag graag. Het webformulier en onze contactgegevens vindt u op palacecasinos.nl/contact.

Uw rechten

U heeft te allen tijden rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt Palace Casino’s te allen tijde verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. U heeft tevens het recht deze te verbeteren, aan te vullen, te beperken of te laten verwijderen en u kunt bezwaar maken tegen een verwerking. Palace Casino’s kan alleen besluiten geen gehoor te geven aan het voorgaande indien dit bij wet is toegestaan.

Een verzoek tot inzage of wijziging dient u schriftelijk kenbaar te maken. Daarbij dient u ook kopie van uw legitimatiebewijs bij te voegen, indien gewenst via de beveiligde KopieID app van de Rijksoverheid. Wij vragen een kopie van uw legitimatiebewijs om eenduidig vast te kunnen stellen of u echt de betreffende persoon bent. Op deze wijze willen wij voorkomen dat iemand toegang heeft tot de persoonsgegevens van een ander.

Uw verzoek kunt u indienen per mail via privacy@sirwinston.nl of per post, ondertekend en voorzien van een kopie van uw legitimatiebewijs, naar het volgende adres:

Palace Casino’s / Leisure Services B.V.

Klantenservice o.v.v. ‘Privacy’

Kessler Park 30

2288 GS Rijswijk

Voor vragen of opmerkingen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u via bovenstaand adres contact met ons opnemen, gebruik maken van ons contactformulier op onze website of direct per mail via privacy@sirwinston.nl.

Bent u niet tevreden met de wijze waarop wij uw verzoeken behandelen of heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Palace Casino’s, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris Gegevensbescherming

Sir Winston Casino heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Heeft u een vraag aan de FG stel deze dan t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming per mail via: privacy@sirwinston.nl

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

U kunt een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Palace Casino’s bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Menu

Menu