Privacy Statement

Algemeen

Wanneer u een vestiging of de website van Palace Casino’s bezoekt, producten of diensten van Palace Casino’s bestelt of afneemt, of wanneer u met Palace Casino’s in contact treedt, kan Palace Casino’s persoonsgegevens van u verzamelen. Deze Privacy Statement is van toepassing op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) bezoekers van Palace Casino’s en gebruikers van websites van Palace Casino’s (“Cliënten”).

Palace Casino’s hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Europese AVG wetgeving.

Palace Casino’s kan deze Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen.

Via www.palacecasinos.nl/privacy kunt u altijd de laatste versie van de Privacy Statement inzien. Wij adviseren u regelmatig na te gaan of u over de meest recente versie van de Privacy Statement beschikt en in ieder geval op het moment dat u persoonsgegevens aan Palace Casino’s verstrekt.

Deze Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 20 november 2019.

Verantwoordelijkheid gegevensverwerking

Palace Casino’s is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar cliënten. Het correspondentieadres van Palace Casino’s is Kessler Park 30, 2288 GS Rijswijk. Het e-mailadres van Palace Casino’s is privacy@palacecasinos.nl.

Verzamelen gegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om uw toegang tot en verblijf in de vestigingen van Palace Casino’s te faciliteren;
 • Om u de producten en diensten van Palace Casino’s aan te bieden;
 • Om een effectief veiligheidsbeleid in de vestigingen van Palace Casino’s te voeren (bijvoorbeeld door toegangscontrole, het uitvoeren van cameratoezicht of het registreren van incidenten);
 • Om kansspelverslaving tegen te gaan;Om u de website van Palace Casino’s aan te bieden;
 • Om u, wanneer u hebt aangegeven daar prijs op te stellen, onze algemene e-mail nieuwsbrief toe te zenden, of u op de hoogte te houden van algemene acties en aanbiedingen van Palace Casino’s;
 • Om u, wanneer u daar toestemming voor hebt gegeven, te informeren over specifieke producten en diensten van Palace Casino’s op basis van bij Palace Casino’s bekende voorkeuren;
 • Om te voldoen aan op Palace Casino’s rustende wettelijke verplichtingen, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 • Om uw verzoeken en vragen in behandeling te kunnen nemen;
 • Om u, indien u hebt aangegeven per post of e-mail door Palace Casino’s benaderd te mogen worden, uit te nodigen voor deelname aan onderzoek dat betrekking heeft op Palace Casino’s.

Persoonsgegevens

Palace Casino’s verzamelt uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor het aanbieden en leveren van haar producten en diensten, of voor zover Palace Casino’s daartoe gehouden is op grond van een wettelijke plicht. Palace Casino’s kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam;
 • Contactgegevens (zoals adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres);
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Gegevens van uw identiteitsdocument (zoals het nummer van uw paspoort of ID kaart);
 • Nationaliteit;
 • E-mailadres;
 • Foto, camerabeelden en audio;
 • Datum en locatie van bezoek aan een vestiging;
 • Speelgedrag;
 • Eventuele betrokkenheid bij incidenten.

Verzamelwijze persoonsgegevens

U kunt op verschillende manieren persoonsgegevens aan ons kenbaar maken, bijvoorbeeld wanneer u:

 • een vestiging van Palace Casino’s bezoekt;
 • de website van Palace Casino’s bezoekt;
 • direct of indirect producten of diensten van Palace Casino’s afneemt;
 • deelneemt aan spellen van Palace Casino’s;
 • deelneemt aan acties, promoties, of wedstrijden gehouden door Palace Casino’s;
 • in contact treedt met Palace Casino’s.

Wanneer u een vestiging of een website van Palace Casino’s bezoekt, of producten of diensten van Palace Casino’s afneemt gaat u ermee akkoord dat Palace Casino’s uw persoonsgegevens verwerkt voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Commerciële communicatie Palace Casino’s

Palace Casino’s treedt graag in contact met u over haar producten en diensten, bijvoorbeeld via e-mail, post, SMS, telefoon of andere communicatiekanalen. U hebt altijd de mogelijkheid zich af te melden van verdere commerciële communicatie van Palace Casino’s te ontvangen door gebruik te maken van één van de volgende opties:

 • door op de link ‘afmelden’ te klikken onderaan e-mails die Palace Casino’s verstuurt;
 • door via het ‘SMS reclame afmelden’-formulier op de website (www.palacecasinos.nl/sms/) van Palace Casino’s door aan te geven dat u niet langer commerciële communicatie van Palace Casino’s wenst te ontvangen.

Wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van commerciële communicatie, kan het, vanwege verwerkingstijd en productieschema’s, voor komen dat u nog wel de communicaties die al in productie waren ontvangt.

Preventiebeleid, incidenten en entreeverboden

Palace Casino’s voert een preventiebeleid kansspelen om kansspelverslaving tegen te gaan. Palace Casino’s kan in het kader van het tegengaan van kansspelverslaving persoonsgegevens verwerken, zoals gegevens over uw bezoekfrequentie en (speel)gedrag. Meer informatie over het beleid en eventuele maatregelen van Palace Casino’s omtrent ons preventiebeleid vindt u op onze website www.palacecasinos.nl/preventiebeleid/.

Palace Casino’s probeert de veiligheid in haar casino’s en de integriteit van haar organisatie en spelen zoveel mogelijk te waarborgen. Dit kan ertoe leiden dat wanneer u betrokken bent (geweest) bij een incident wij dit registreren in ons incidentenregister.

In uiterste gevallen kan Palace Casino’s een (tijdelijk) entreeverbod of bezoekbeperking opleggen. Indien Palace Casino’s een entreeverbod of bezoekbeperking oplegt, zullen wij u daarover informeren. Indien Palace Casino’s u daar niet over kan informeren (bijvoorbeeld omdat geen contactgegevens van u bekend zijn), dan zal Palace Casino’s u bij uw eerstvolgend bezoek informeren.

U hebt altijd de mogelijkheid via de klachtenprocedure uw bezwaar tegen door Palace Casino’s opgelegde maatregelen kenbaar te maken. Ingeval van zeer zware overtredingen kan Palace Casino’s daarvan melding maken bij de veiligheidsafdelingen van lokale casino’s uit haar eigen netwerk.

Opname telefoongesprekken

Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt kan dit telefoongesprek worden opgenomen. Wij nemen deze telefoongesprekken op ten behoeve van de bedrijfsbeveiliging van Palace Casino’s. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de opname plaatsvond.

Beschermen van uw persoonsgegevens

Palace Casino’s heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. We beschermen uw persoonsgegevens door middel van verschillende gangbare beveiligingswijzen, waaronder een beveiligde opslag.

Cookiebeleid

Wanneer u de website van Palace Casino’s bezoekt, maakt Palace Casino’s gebruik van zogenaamde “cookies” om uw bezoek te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Palace Casino’s gebruikt cookies om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen, zodat u die bij een volgend bezoek aan onze site niet nogmaals hoeft in te vullen. Daarnaast zorgen cookies ervoor de producten of diensten die u koopt te onthouden wanneer u bijvoorbeeld een online-winkelwagentje gebruikt. Lees hier meer over ons cookie-beleid www.palacecasinos.nl/cookies.

Rechten

U kunt te allen tijde Palace Casino’s verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die Palace Casino’s over u verwerkt. U hebt het recht deze te verbeteren, aan te vullen of te (laten) verwijderen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u schriftelijk en voorzien van een handtekening kenbaar te maken aan:

Palace Casino’s
Klantenservice
Kessler Park 30
2288 GS Rijswijk

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy beleid kunt u via bovenstaand adres contact met ons opnemen. U kunt ook gebruik maken van ons contactformulier op de website. www.palacecasinos.nl/contact.

Vragen

Neem contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Als u vragen heeft over ons privacy beleid of het gebruik van cookies kunt u altijd contact opnemen met een van onze Functionarissen voor de Gegevensbescherming per e-mail via privacy@sirwinston.nl.

Menu

Menu